ตัวอย่างงานสกรีน (SAMPLE SCREEN)

**ตัวอย่างสียางสำเร็จพิมพ์บนผ้าขาว Rubber Paste Pigment**